Lối thoát

1.

WHO, WHAT AND WHERE

1.1

Living Well grants you a non-exclusive, limited and revocable license to use the Living Well Application (Service). In these Terms and Conditions, “us”, “we” and “our” refer to Living Well and references to “you” and “your” is to you, the end user. These Terms and Conditions are made in accordance with the laws prevalent in Australia.

2.

TERMS

2.1

Các Điều khoản và Điều kiện bao gồm các quy định nêu trong tài liệu này, và các điều khoản hoặc điều kiện có thể được trình bày cho bạn theo thời gian trong kết nối với các dịch vụ khác (tất cả mà chúng tôi gọi chung là đề cập đến như là Các điều khoản).

2.2

Trong việc chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận ra Chính sách bảo mật và Hướng dẫn sử dụng.

3.

BẠN ĐỒNG Ý KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản bạn phải dừng lại ngay lập tức sử dụng Dịch vụ.

3.2

Living Well có quyền cập nhật Điều khoản theo thông báo bằng văn bản. Living Well có thể thông báo bằng văn bản cho bạn khi bạn tiếp theo đăng nhập vào Dịch Vụ.

3.3

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

3.4

Your continued use of the Service will be deemed to represent your consent to be bound by the new Terms.

3.5

You agree that you need to check, and you acknowledge that we suggest that you should comply with the laws in your local state and country which govern inheritance and estate planning.

4.

INTELLECTUAL PROPERTY

4.1

By using the Service you agree that you are responsible for your own conduct and all conduct under your Account. This means all Content – such as text, hình ảnh, software, videos and anything else you can think of, no matter what the form or technical structure – created, transmitted, stored or displayed in your Account, is your sole responsibility as the person who created the Content or introduced it into the Service. This applies whether the Content is kept private, chia sẻ và chuyển tải bằng các dịch vụ hoặc bất kỳ TPS hoặc dịch vụ tích hợp với tài khoản của bạn. Hướng dẫn sử dụng cung cấp chi tiết cụ thể hơn về các ứng xử thích hợp trên Dịch vụ.

4.2

Trong khi bạn sở hữu Nội dung bạn lưu trữ với Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Living Well (và chức cấp giấy phép) của bản thân(s) tất cả các quyền hợp pháp, Tiêu đề và lợi ích trong và Dịch vụ, including, không giới hạn, tất cả các phần mềm bao gồm một phần của các dịch vụ đó được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng điều này không mở rộng trong bất kỳ cách nào để nội dung của bạn. Nội dung này là của bạn, và người liên hệ của bạn, hoặc tiếp theo của Kin.

4.3

Trong việc đồng ý với các Điều khoản, bạn cũng đồng ý rằng một hoặc nhiều bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, quy định và các điều ước, ngoài các Điều khoản và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt, bảo vệ các quyền của các phần mềm Dịch vụ và Living Well, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ.

4.4

Đặc biệt, bạn đồng ý không sửa đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh, ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn từ bất kỳ phần mềm Living Well, trừ khi bạn được cho phép rõ ràng làm như vậy theo giấy phép mã nguồn mở hoặc chúng tôi cung cấp cho bạn thể hiện phép bằng văn bản.

5.

CẬP NHẬT CÁC DỊCH VỤ

5.1

Chúng tôi bảo lưu quyền, tuỳ ý của chúng tôi, để thực hiện các yếu tố mới như là một phần của và / hoặc phụ trợ cho các dịch vụ và phần mềm Living Well, bao gồm cả những thay đổi có thể ảnh hưởng các chế độ trước đó của hoạt động của Dịch vụ.

5.2

Chúng tôi hy vọng rằng bất kỳ sửa đổi như vậy sẽ tăng cường các dịch vụ tổng thể, nhưng nó có thể là bạn có thể không đồng ý với chúng tôi.

5.3

Chúng tôi cũng có quyền thiết lập giới hạn về bản chất hay kích thước lưu trữ có sẵn cho bạn, số lần truyền tải và tin nhắn email, bản chất của, hoặc khả năng tiếp tục của bạn để truy cập hoặc phân phối Nội dung của bạn và các dữ liệu khác, và áp đặt các hạn chế khác bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo, nếu sử dụng CSS.

5.4

Nếu sử dụng CSS, bạn cũng thừa nhận rằng một loạt các hành động Living Well có thể làm giảm hoặc ngăn cản truy cập nội dung của bạn hoặc sử dụng dịch vụ tại các thời điểm nhất định và / hoặc trong cùng một cách, trong thời hạn hoặc vĩnh viễn, và đồng ý rằng Living Well không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm như là một kết quả của bất kỳ hành động hoặc kết quả như vậy, including, không giới hạn, cho việc xóa, hay thất bại để làm cho có sẵn cho bạn, bất kỳ nội dung.

5.5

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ phần nào của CSS.

5.6

Living Well có thể từ thời gian để thời gian tham gia vào các chi nhánh nhất định hoặc các bên thứ ba khác để cung cấp kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác liên quan đến tất cả hoặc một phần của Dịch vụ cho bạn, và bạn đồng ý rằng sự tham gia của bên thứ ba đó là chấp nhận được.

5.7

Living Well có thể từ thời gian để thời gian bao gồm như là một phần của các dịch vụ và phần mềm máy tính Living Well phần mềm được cung cấp bởi các bên thứ ba, đã được sử dụng với sự cho phép của người cấp phép tương ứng và / hoặc chủ sở hữu quyền tác giả trên các điều khoản được cung cấp bởi các bên liên quan.

một)

Living Well rõ ràng từ chối bất cứ bảo hành hoặc bảo đảm khác cho bạn về phần mềm của bên thứ ba đó.

5.8

Trong kết nối với bất kỳ sửa đổi của Dịch Vụ, Living Well có thể tự động tải về các bản cập nhật phần mềm trên các thiết bị dịch vụ cho phép bạn theo thời gian với mục đích cải thiện, nâng cao, sửa chữa và / hoặc phát triển thêm các dịch vụ.

5.9

Living Well sẽ nỗ lực để cung cấp cho bạn với các tùy chọn có hay không để cài đặt bản cập nhật; tuy nhiên, trong những hoàn cảnh nhất định (ví dụ, rủi ro an ninh) chúng tôi có thể yêu cầu bạn phải cài đặt các bản cập nhật để tiếp tục truy cập Dịch vụ. Trong tất cả trường hợp, bạn đồng ý cho phép Living Well để cung cấp các bản cập nhật cho bạn (và bạn nhận được chúng) như một phần của việc bạn sử dụng Dịch vụ.

6.

TRÁCH NHIỆM & BỒI THƯỜNG

6.1

Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng Dịch vụ của các nguy cơ của riêng của bạn.

6.2

Bạn thừa nhận rằng Living Well không chịu trách nhiệm về hành vi hay hoạt động của bất kỳ người sử dụng của Dịch vụ và không chịu trách nhiệm như vậy trong mọi trường hợp.

6.3

Bạn đồng ý bồi thường Living Well cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí mà họ có thể phải chịu hoặc gánh chịu do kết quả của hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc thực hiện liên quan đến Dịch vụ, bao gồm bất kỳ do bạn vi phạm các Điều khoản.

6.4

Trong mọi trường hợp, Living Well chịu trách nhiệm cho bất kỳ trực tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả hoặc gián tiếp, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cả hay cơ hội, mất khoản tiết kiệm dự hoặc bất kỳ tổn thất tương tự hoặc tương tự khác là kết quả từ việc bạn truy cập, hoặc sử dụng các, hoặc không có khả năng để sử dụng các dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung, hoặc trong bất cứ cách nào liên quan đến một kinh nghiệm bản thân (hoặc việc cung cấp hoặc không cung cấp một kinh nghiệm), cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất, vốn chủ sở hữu hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý khác, và có hay Living Well biết hoặc phải biết về khả năng thiệt hại đó, cho dù sai lầm cá nhân, hợp đồng hay không.

6.5

Một số quyền và biện pháp khắc phục có thể có sẵn dưới Cạnh tranh và Luật tiêu dùng 2010 (Ví dụ như) hoặc quy định tương tự của các nước hoặc vùng lãnh thổ khác và có thể không được phép loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi. Ngoài những điều đó không thể được loại trừ, Living Well và các đơn vị liên quan của nó loại trừ tất cả các điều kiện và bảo rằng có thể được ngụ ý bởi pháp luật. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Living Well trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của bất kỳ ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện là không thể loại trừ được hạn chế, Living Well tùy chọn để:

một)

việc tái cung cấp các Dịch vụ hoặc thanh toán chi phí của việc tái cung cấp dịch vụ; hoặc

b)

việc thay thế, sửa chữa hàng hóa hoặc thanh toán chi phí thay thế, sửa chữa.

7.

LIÊN HỆ

7.1

Trừ khi các điều khoản này hoặc bất kỳ Hiệp định riêng quy định cụ thể về việc sử dụng một phương tiện khác nhau hoặc giải quyết cho thông báo, bất kỳ thông báo Living Well phải được gửi bằng email đến info@livingwell.org.au

7.2

Địa chỉ email này có thể được cập nhật như là một phần của bất kỳ bản cập nhật cho các Điều khoản. Nếu bạn không thể cung cấp thông báo qua email, bạn có thể gửi một thông báo cho chúng tôi tại địa chỉ sau đây: Living Well, 9/1200 Sandgate Road, Nundah, Q. 4012.

một)

Lưu ý địa chỉ bưu chính trên cũng có thể được cập nhật, vì vậy bạn sẽ cần phải kiểm tra ở trên bất kỳ bản cập nhật tại trang web của chúng tôi www.livingwell.org.au

8.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1

Chúng tôi muốn biết nếu bạn có một vấn đề vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm đối với các hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm Living Well, như chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có một kinh nghiệm tuyệt vời.

8.2

Nếu bạn kết luận rằng chúng tôi đã không hài lòng quan tâm của bạn và rằng bạn phải theo đuổi hành động pháp lý, bạn đồng ý rằng yêu cầu của bạn phải được giải quyết hoàn toàn các quy trình được quy định tại các Điều khoản.

8.3

Living Well cung cấp Dịch Vụ cho bạn với điều kiện là bạn chấp nhận các quy định giải quyết tranh chấp mô tả dưới đây, vì vậy nếu bạn bắt đầu bất kỳ khiếu nại chống lại Living Well trong bất kỳ cách thức nào khác, bạn sẽ vi phạm các Điều khoản. Bạn đồng ý rằng Living Well được quyền có những hành động đó đã bác bỏ hoặc chấm dứt và bạn đồng ý hoàn trả Living Well cho chi phí hợp lý của nó phát sinh trong việc bảo vệ chống lại như vậy yêu cầu bồi thường không đúng cách khởi xướng.

8.4

Bạn đồng ý rằng, prior to initiating any formal proceedings, you will send notice to either the email or postal address above and state that you are providing a “Notice of Dispute.”

8.5

Upon receipt of a Notice of Dispute, you and we shall attempt to resolve the dispute through informal negotiation within ninety (90) days from the date of the Notice of Dispute. If the dispute remains unresolved, either you or we may initiate formal proceedings according to these Terms.

8.6

Except where our dispute is being resolved pursuant to an arbitration (as provided below), you agree that any claim or dispute you may have against Living Well must be resolved exclusively by a court located in Victoria, Úc. You agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Victoria, Australia for the purpose of litigating all such claims or disputes.

8.7

Arbitration Agreement:

một)

You and Living Well agree that any and all disputes or claims that have arisen or may arise between usexcept any dispute relating to the enforcement or validity of your, our or either of our licensors’ intellectual property rightsshall be resolved exclusively through final and binding arbitration, rather than in court, except that you may assert claims in small claims court, if your claims qualify.

b)

The arbitration shall be held in the county in which you reside or at another mutually agreed location and will adhere to the requirements of the Victorian Commercial Arbitration Act 2011.

c)

If the value of the relief sought is US$10,000 or less, either of us may elect to have the arbitration conducted by telephone or based solely on written submissions, which election shall be binding on us subject to the arbitrator’s discretion to require an in-person hearing. Attendance at an in-person hearing may be made by telephone by you and/or us, unless the arbitrator requires otherwise.

d)

The arbitrator will decide the substance of all claims in accordance with the laws of Australia, including recognized principles of equity, and will honor all claims of privilege recognized by law. The arbitrator shall not be bound by rulings in prior arbitrations involving different Service users, but is bound by rulings in prior arbitrations involving the same user to the extent required by applicable law. The arbitrator’s award shall be final and binding and judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court possessing jurisdiction over the parties.

e)

Victoria’s Commercial Arbitration Act 2011 will govern the payment of all filing, administration and arbitrator fees, unless our Arbitration Agreement expressly provides otherwise. If the arbitrator determines the claim(s) you assert in the arbitration are frivolous, you agree to reimburse Living Well for any fees associated with the arbitration paid by Living Well on your behalf, which you otherwise would be obligated to pay under the Arbitration Act 2011 rules.

f)

You and Living Well agree, as part of the Arbitration Agreement, that each of us may bring claims against the other only on an individual basis and not as part of any purported class or representative action or proceeding. We refer to this as the “prohibition of class and representative actions.” Unless both you and we agree otherwise, the arbitrator may not consolidate or join your or our claim with another person’s or party’s claims, and may not otherwise preside over any form of a consolidated, representative or class proceeding. The arbitrator may only award relief (including monetary, injunctive, and declaratory relief) in favour of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief necessitated by that party’s individual claim(s). Any relief awarded cannot affect other Service users.

g)

Except with respect to the Prohibition of Class and Representative Actions, if a court decides that any part of this Arbitration Agreement is invalid or unenforceable, the other parts of this Arbitration Agreement shall continue to apply. If a court decides that the Prohibition of Class and Representative Actions is invalid or unenforceable, then the entire Arbitration Agreement shall be null and void. The remainder of the User Agreement and its Legal Disputes Section will continue to apply.

8.8

Bạn đồng ý rằng bất kể mọi quy chế hoặc luật trái ngược hoặc quá trình giải quyết tranh chấp được áp dụng, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động mà bạn có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng của Dịch vụ hoặc theo những phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động đó phát sinh hoặc bạn đã đồng ý để được mãi mãi bị cấm đưa tuyên bố như vậy.

9.

CHUNG

9.1

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Living Well và chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, ngoại trừ, và sau đó chỉ trong phạm vi mà bạn đã nhập vào một Hiệp định riêng. Những điều khoản thay thế mọi thoả thuận trước hoặc các phiên bản trước đó của các Điều khoản giữa bạn và Living Well cho việc sử dụng của Dịch vụ. Nếu, thông qua việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, you utilize or obtain any product or service from a third party, you may additionally be subject to such third party’s terms and conditions applicable thereto, and these Terms shall not affect your legal relationship with such third party.

9.2

You acknowledge and agree that each affiliate of Living Well shall be a third party beneficiary to these Terms and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of these Terms which confers a benefit on (or provides rights in favour of) them. Other than this, no other person or company shall be a third party beneficiary to these Terms.

9.3

The section headings in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect.

9.4

Vì chúng ta dựa vào quyền của bạn để tải và phân phối Nội dung của bạn, bạn đại diện và bảo đảm với Living Well rằng bạn có các quyền lợi hợp pháp bị trói buộc và thẩm quyền để nộp nội dung của bạn để Living Well và thực hiện bất kỳ công bố hay phân phối khác của nội dung đó trong sử dụng Dịch Vụ của bạn. Bạn cũng đại diện cho chúng tôi rằng, bằng cách gửi nội dung đến các dịch vụ và cấp Living Well quyền được mô tả trong các Điều khoản, bạn đang không vi phạm bản quyền của bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba.

9.5

Bất cứ điều khoản của Điều khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thực thi không hiệu quả đến mức vô hiệu hoặc không thực thi mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của các Điều khoản.

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Go top