Exit

1.

WHO, APA DI MANA

1.1

Hidup Sihat memberi anda lesen tidak eksklusif, lesen terhad dan dibatalkan menggunakan Nah Permohonan Hidup (Perkhidmatan). Dalam Terma dan Syarat, "Kita", "Kita" dan "kita" merujuk kepada Hidup Sihat dan rujukan kepada "anda" dan "anda" adalah untuk anda, pengguna akhir. Terma dan Syarat ini dibuat mengikut undang-undang lazim di Australia.

2.

TERMA

2.1

Terma dan Syarat ini termasuk peruntukan yang ditetapkan dalam dokumen ini, dan terma atau syarat yang boleh diberikan kepada anda dari semasa ke semasa berhubung Perkhidmatan lain (semua yang kita secara kolektif rujuk sebagai Terma).

2.2

Dalam menerima Terma dan Syarat anda juga mengesahkan bahawa anda telah membaca dan menerima keluar Dasar Privasi dan pengguna Garis Panduan.

3.

APA YANG ANDA BERSETUJU DENGAN APABILA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN

3.1

Dengan menggunakan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Terma. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma anda mesti segera berhenti menggunakan Perkhidmatan.

3.2

Hidup Sihat berhak untuk mengemas kini Terma notis bertulis. Hidup Sihat boleh memberikan anda notis bertulis apabila anda seterusnya log masuk ke Perkhidmatan.

3.3

Sekiranya anda tidak lagi bersetuju dengan Syarat anda perlu berhenti menggunakan Perkhidmatan.

3.4

Anda terus menggunakan Perkhidmatan akan dianggap mewakili persetujuan anda untuk terikat oleh Terma baru.

3.5

Anda bersetuju bahawa anda perlu menyemak, dan anda mengakui bahawa kami mencadangkan bahawa anda perlu mematuhi undang-undang di negeri tempatan anda dan negara yang mentadbir harta pusaka dan perancangan harta.

4.

HARTA INTELEK

4.1

Dengan menggunakan Perkhidmatan anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab atas kelakuan Anda dan kelakuan semua di bawah Akaun anda. Ini bermakna semua Kandungan - seperti teks, imej, perisian, video dan apa-apa lagi yang boleh anda fikirkan, tidak kira apa bentuk atau struktur teknikal - dicipta, dihantar, disimpan atau dipamerkan di dalam akaun anda, adalah tanggungjawab anda sebagai orang yang mencipta Kandungan atau diperkenalkan ke dalam Perkhidmatan. Ini terpakai sama ada Kandungan adalah peribadi, dikongsi atau dihantar menggunakan Perkhidmatan atau TPS atau perkhidmatan bersepadu dengan Akaun anda. Garis Panduan pengguna memberikan butiran yang lebih khusus mengenai kelakuan yang sesuai dalam Perkhidmatan.

4.2

Walaupun anda memiliki Kandungan yang anda simpan dengan Perkhidmatan, anda mengakui dan bersetuju bahawa Hidup Sihat (dan pemberi lesen) sendiri(s) semua hak undang-undang, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, semua perisian yang terdiri daripada sebahagian daripada Perkhidmatan tersebut yang dihoskan pada pelayan kami. Kami ambil perhatian bahawa ini tidak meliputi dalam apa jua cara untuk Kandungan anda. Kandungan ini adalah milik anda, dan Orang Hubungan anda, atau Seterusnya Kin.

4.3

Dalam bersetuju dengan Terma ini, anda juga bersetuju bahawa satu atau lebih daripada hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang lain, peraturan-peraturan dan perjanjian, sebagai tambahan kepada Terma dan mana-mana Perjanjian berasingan, melindungi hak-hak dalam Perkhidmatan dan Hidup Sihat perisian, termasuk semua hak harta intelek.

4.4

Khususnya, anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, membuat karya terbitan daripada, menyahsusun atau cuba untuk mengekstrak kod sumber daripada mana-mana perisian Hidup Sihat, melainkan jika anda dibenarkan untuk melakukan demikian di bawah lesen sumber terbuka atau kita memberikan kebenaran bertulis.

5.

MENGEMASKINI PERKHIDMATAN

5.1

Kami mengekalkan hak, mengikut budi bicara kami, untuk melaksanakan unsur-unsur baru sebagai sebahagian daripada dan / atau berkaitan untuk Perkhidmatan dan sebarang perisian Hidup Sihat, termasuk perubahan yang boleh memberi kesan mod sebelumnya operasi Perkhidmatan.

5.2

Kami menjangkakan bahawa mana-mana apa-apa pengubahsuaian akan meningkatkan Perkhidmatan keseluruhan, tetapi ia adalah mungkin bahawa anda mungkin tidak bersetuju dengan kita.

5.3

Kami juga mempunyai hak untuk menetapkan had sifat atau saiz simpanan yang sedia ada kepada anda, bilangan penghantaran dan mesej e-mel, sifat, atau keupayaan berterusan anda untuk memasuki atau mengedar Kandungan anda dan data lain, dan mengenakan batasan lain pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, jika menggunakan CSS.

5.4

Jika menggunakan CSS, anda juga mengakui bahawa pelbagai tindakan Hidup Sihat boleh mengurangkan atau menghalang anda daripada mengakses Kandungan anda atau menggunakan Perkhidmatan tersebut pada masa-masa tertentu dan / atau dengan cara yang sama, untuk tempoh yang terhad atau tetap, dan bersetuju bahawa Hidup Sihat tidak bertanggungjawab atau liabiliti akibat daripada apa-apa tindakan atau keputusan itu, termasuk, tanpa had, atas penghapusan, atau kegagalan untuk menjadikan tersedia untuk anda, mana-mana Kandungan.

5.5

Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan mana-mana bahagian CSS.

5.6

Hidup Sihat boleh dari semasa ke semasa melibatkan gabungan tertentu atau pihak ketiga yang lain untuk menyediakan perkhidmatan teknikal atau lain-lain yang berkaitan dengan semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan kepada anda, dan anda dengan ini bersetuju bahawa penglibatan pihak ketiga itu adalah boleh diterima.

5.7

Hidup Sihat boleh dari semasa ke semasa termasuk sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan Hidup Sihat perisian komputer perisian disediakan oleh pihak ketiga, yang digunakan dengan kebenaran pemberi lesen masing-masing dan / atau pemegang hak cipta atas terma yang diberikan oleh pihak-pihak itu.

a)

Hidup Sihat dengan jelas menafikan sebarang waranti atau jaminan lain kepada anda mengenai perisian pihak ketiga tersebut.

5.8

Sehubungan dengan apa-apa pengubahsuaian Perkhidmatan, Hidup Sihat automatik boleh memuat turun kemas kini perisian pada peranti Perkhidmatan membolehkan anda dari semasa ke semasa dengan tujuan untuk membaiki, meningkatkan, membaiki dan / atau membangunkan lagi Perkhidmatan.

5.9

Hidup Sihat akan berusaha untuk menyediakan anda dengan pilihan sama ada atau tidak untuk memasang kemas kini; bagaimanapun, dalam keadaan tertentu (e.g., risiko keselamatan) kita mungkin memerlukan anda untuk memasang kemas kini untuk terus mengakses Perkhidmatan. Dalam semua kes-kes yang, anda bersetuju untuk membenarkan Hidup Sihat untuk menyampaikan maklumat terkini ini kepada anda (dan anda menerima mereka) sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan yang.

6.

LIABILITI & INDEMNITI

6.1

Anda bersetuju bahawa anda menggunakan Perkhidmatan ini atas risiko anda sendiri.

6.2

Anda mengakui bahawa Hidup Sihat adalah tidak bertanggungjawab bagi penjalanan atau aktiviti-aktiviti mana-mana pengguna Perkhidmatan tersebut dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa di bawah sebarang keadaan.

6.3

Anda bersetuju untuk menanggung rugi Hidup Baik bagi apa-apa kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang mereka mungkin alami atau tanggung akibat daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kelakuan yang berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk mana-mana pelanggaran oleh anda Terma.

6.4

Dalam apa keadaan pun Hidup Sihat bertanggungjawab ke atas apa-apa langsung, bersampingan, berbangkit atau tidak langsung, kehilangan atau kerosakan data, kehilangan keuntungan, muhibah, tawaran atau peluang, kerugian simpanan yang dijangka atau apa-apa kerugian yang sama atau seakan-lain akibat daripada akses anda ke, atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan atau apa-apa kandungan, atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pengalaman sendiri (atau penyediaan atau tidak peruntukan-of pengalaman), sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort, kecuaian, dalam ekuiti atau mana-mana teori undang-undang lain, dan sama ada atau Hidup Sihat tahu atau sepatutnya tahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, sama ada dalam tort, kontrak atau selainnya.

6.5

Hak dan remedi tertentu mungkin boleh didapati di bawah Persaingan dan Pengguna Akta 2010 (CTH) atau perundangan yang sama dengan Negeri atau Wilayah dan lain-lain mungkin tidak dibenarkan untuk dikecualikan, dihadkan atau diubah suai. Selain daripada orang-orang yang tidak boleh dikecualikan, Hidup Sihat dan entiti yang berkaitan tidak termasuk semua syarat dan waranti yang mungkin tersirat oleh undang-undang. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Hidup liabiliti Baik bagi pelanggaran mana-mana jaminan tersirat atau keadaan yang tidak boleh dikecualikan adalah terhad, Hidup pilihan Baik untuk:

a)

bekalan semula Perkhidmatan atau pembayaran kos pembekalan semula Perkhidmatan; atau

b)

penggantian atau pembaikan barangan atau pembayaran kos penggantian atau pembaikan.

7.

HUBUNGI

7.1

Kecuali jika Terma atau mana-mana Perjanjian berasingan khusus mengadakan peruntukan bagi penggunaan cara yang berbeza atau menangani notis, apa-apa notis kepada Hidup Sihat mesti dihantar melalui e-mel kepada info@livingwell.org.au

7.2

Alamat e-mel boleh dikemaskinikan sebagai sebahagian daripada apa-apa kemas kini dengan Terma ini. Jika anda tidak dapat untuk menyampaikan notis melalui e-mel, anda boleh menghantar notis kepada kami di alamat berikut: Hidup Sihat, 9/1200 Sandgate Road, Nundah, Q. 4012.

a)

Nota alamat pos juga boleh dikemaskini, jadi anda perlu untuk mendaftar masuk pada sebarang kemas kini di laman web kami www.livingwell.org.au

8.

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

8.1

Kami mahu tahu jika anda mempunyai masalah jadi kami menggalakkan anda untuk hubungi kami jika anda mempunyai sebarang kebimbangan berkenaan dengan operasi Perkhidmatan atau mana-mana perisian Hidup Sihat, seperti yang kita mahu memastikan bahawa anda mempunyai pengalaman yang sangat baik.

8.2

Jika anda membuat kesimpulan bahawa kami tidak berpuas hati kebimbangan dan bahawa anda, anda mesti mengambil tindakan undang-undang, anda bersetuju bahawa tuntutan mesti diselesaikan secara eksklusif oleh proses-proses yang dinyatakan dalam Syarat-.

8.3

Hidup Sihat menyediakan Perkhidmatan kepada anda dengan syarat anda menerima peruntukan penyelesaian pertikaian yang dinyatakan di bawah, jadi jika anda mengambil apa-apa tuntutan terhadap Hidup Baik dalam apa-apa cara lain, kamu melanggar Terma. Anda bersetuju bahawa Hidup Sihat berhak untuk mempunyai apa-apa tindakan dibuang kerja atau sebaliknya ditamatkan dan anda bersetuju untuk membayar balik Hidup Sihat bagi caj yang ditanggungi dalam mempertahankan terhadap apa-apa tuntutan tidak wajar dimulakan.

8.4

Anda bersetuju bahawa, sebelum memulakan apa-apa prosiding rasmi, anda akan menghantar notis kepada sama ada e-mel atau alamat pos di atas dan menyatakan bahawa anda menyediakan "Notis Pertikaian."

8.5

Setelah menerima Notis Pertikaian, anda dan kami akan cuba untuk menyelesaikan pertikaian melalui rundingan tidak rasmi dalam masa sembilan puluh (90) hari dari tarikh Notis Pertikaian. Jika pertikaian itu masih tidak dapat diselesaikan, anda atau kami boleh memulakan prosiding formal mengikut Terma.

8.6

Kecuali jika pertikaian kita sedang diselesaikan menurut timbang tara (sebagaimana yang diperuntukkan di bawah), anda bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau pertikaian yang anda mungkin ada terhadap Hidup Sihat mestilah diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah yang terletak di Victoria, Australia. Anda bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa peribadi mahkamah yang terletak dalam Victoria, Australia untuk tujuan litigating semua tuntutan atau pertikaian tersebut.

8.7

Perjanjian timbang tara:

a)

Anda dan Hidup Sihat bersetuju bahawa setiap dan semua pertikaian atau tuntutan yang timbul atau yang mungkin timbul antara kita – kecuali apa-apa pertikaian yang berhubungan dengan penguatkuasaan atau kesahan anda, kami atau sama ada hak-hak harta intelek lesen kami ' – hendaklah diselesaikan secara eksklusif melalui timbang tara muktamad dan mengikat, dan bukan di mahkamah, kecuali anda boleh menegaskan tuntutan dalam tuntutan mahkamah kecil, jika tuntutan anda layak.

b)

Timbang tara itu hendaklah diadakan di daerah di mana anda tinggal atau di lokasi yang lain yang dipersetujui bersama dan akan mematuhi kehendak Akta Timbang Tara Komersial Victoria 2011.

c)

Jika nilai bantuan yang dicari itu adalah AS $ 10,000 atau kurang, sama ada kita boleh memilih untuk mempunyai timbang tara yang dijalankan melalui telefon atau hanya berdasarkan penghujahan bertulis, mana pilihan raya hendaklah mengikat kita tertakluk kepada budi bicara penimbang tara untuk memerlukan pendengaran di-orang. Hadir di sesuatu pendengaran di-orang boleh dibuat melalui telefon oleh anda dan / atau kita, kecuali penimbang tara menghendaki makna yang lain.

d)

Penimbang tara akan membuat keputusan dasar dalam semua tuntutan mengikut undang-undang Australia, termasuk prinsip diiktiraf ekuiti, dan akan memenuhi semua tuntutan keistimewaan diiktiraf oleh undang-undang. Penimbang tara itu tidak terikat dengan keputusan di timbang tara sebelum melibatkan pengguna Perkhidmatan yang berbeza, tetapi terikat dengan keputusan di timbang tara sebelum melibatkan pengguna yang sama setakat yang diperlukan oleh undang-undang. Anugerah itu penimbang tara adalah muktamad dan mengikat dan penghakiman atas anugerah yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan dalam mana-mana bidang kuasa mahkamah memiliki atas pihak-pihak.

dan)

Victoria Akta Timbang Tara Komersial 2011 akan mentadbir pembayaran semua pemfailan, yuran pentadbiran dan penimbang tara, unless our Arbitration Agreement expressly provides otherwise. If the arbitrator determines the claim(s) anda menegaskan dalam timbang tara adalah remeh, anda bersetuju untuk membayar balik Hidup Sihat bagi apa-apa bayaran yang berkaitan dengan timbang tara yang dibayar oleh Hidup Sihat bagi pihak anda, yang anda sebaliknya akan kewajipan membayar di bawah Akta Timbang Tara 2011 kaedah-kaedah.

f)

Anda dan Hidup Sihat bersetuju, sebagai sebahagian daripada Perjanjian Timbang Tara, bahawa setiap daripada kita boleh membawa tuntutan terhadap yang lain hanya atas dasar individu dan bukan sebagai sebahagian daripada mana-mana golongan yang dikatakan atau tindakan wakil atau prosiding. Kami merujuk kepada ini sebagai "larangan kelas dan tindakan wakil." Kecuali kedua-dua anda dan kami bersetuju selainnya, penimbang tara boleh tidak menyatukan atau menyertai anda atau tuntutan kami dengan tuntutan orang lain atau parti, dan mungkin tidak sebaliknya mempengerusikan apa-apa bentuk yang disatukan, prosiding wakil atau kelas. Penimbang tara hanya boleh memberi bantuan (termasuk kewangan, injunksi, dan bantuan pengisytiharan) memihak kepada individu bantuan pihak yang mahu dan hanya setakat yang perlu untuk memberikan kelegaan diperlukan kerana tuntutan individu pihak itu(s). Apa-apa relief diberikan tidak boleh memberi kesan kepada pengguna lain Perkhidmatan.

g)

Kecuali mengenai Larangan Kelas dan Tindakan Wakil, jika mahkamah memutuskan bahawa mana-mana bahagian Perjanjian Timbang Tara ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian-bahagian yang lain dalam Perjanjian Timbang Tara ini hendaklah terus terpakai. Jika mahkamah memutuskan bahawa Larangan Kelas dan Tindakan Wakil adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka Perjanjian Timbangtara keseluruhan adalah batal dan tidak sah. Baki Perjanjian Pengguna dan Pertikaian Seksyen Perundangan yang akan terus terpakai.

8.8

Anda bersetuju bahawa tidak kira apa-apa statut atau undang-undang yang berlawanan atau proses penyelesaian pertikaian yang terpakai, apa-apa tuntutan atau kausa tindakan yang anda mungkin telah timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau selainnya di bawah ini perlu difailkan dalam masa satu (1) tahun selepas dakwaan atau sebab apa-apa tindakan timbul atau anda dengan ini bersetuju untuk selama-lamanya dihalang daripada membawa tuntutan itu.

9.

AM

9.1

Terma ini merupakan perjanjian menyeluruh antara anda dan Hidup Sihat dan mengawal penggunaan Perkhidmatan, kecuali, dan kemudian hanya pada tahap di mana anda telah menandatangani Perjanjian berasingan. Terma ini menggantikan mana-mana perjanjian sebelumnya atau versi terdahulu Terma antara anda dan Hidup Sihat bagi penggunaan Perkhidmatan. Jika, melalui mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini, anda menggunakan atau mendapatkan mana-mana produk atau perkhidmatan daripada pihak ketiga, anda tambahan mungkin tertakluk kepada terma dan syarat yang terpakai baginya pihak ketiga ini, dan Terma tidak menjejaskan hubungan undang-undang anda dengan pihak ketiga tersebut.

9.2

Anda mengakui dan bersetuju bahawa setiap affiliate daripada Hidup Sihat hendaklah menjadi pihak ketiga untuk benefisiari Terma dan syarikat yang lain berhak untuk menguatkuasakan secara langsung, dan bergantung kepada, apa-apa peruntukan Syarat ini yang memberikan manfaat kepada (atau memberikan hak yang menyokong) mereka. Selain daripada ini, tiada seorang pun atau syarikat lain akan menjadi benefisiari pihak ketiga untuk Syarat.

9.3

Tajuk-tajuk seksyen dalam Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.

9.4

Lantaran kita bergantung kepada hak-hak anda untuk memuat naik dan mengedarkan Kandungan anda, anda mewakili dan menjamin untuk Hidup Sihat bahawa anda mempunyai hak undang-undang tanpa halangan dan kuasa untuk mengemukakan Kandungan anda untuk Hidup Sihat dan untuk membuat apa-apa penerbitan atau pengedaran lain Kandungan yang dalam penggunaan Perkhidmatan ini. Anda juga mewakili kepada kami bahawa, dengan mengemukakan Kandungan kepada perkhidmatan tersebut dan memberikan Hidup Sihat hak yang dinyatakan dalam Syarat-, anda tidak melanggar hak mana-mana orang atau pihak ketiga.

9.5

Apa-apa fasal Terma ini yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak berkesan setakat ketidaksahan atau tidak boleh dilaksanakan tanpa menjejaskan fasal selebihnya Terma ini.

Tinggalkan pesanan

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

Close
Go top